Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (525)
Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành BHXH
Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày có hiệu lực:
22/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 của 12 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
05/11/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
20/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày có hiệu lực:
14/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày có hiệu lực:
25/11/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Đẩy mạnh thực hiện công khai NSNN
Ngày ban hành:
11/09/2020
Ngày có hiệu lực:
11/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày có hiệu lực:
15/11/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực