Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (859)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 2 năm 2023
Ngày ban hành:
08/05/2023
Ngày có hiệu lực:
08/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Bùi Quang Huy, bà Nguyễn Thị Hường và ông Nguyễn Hồng Cường
Ngày ban hành:
04/05/2023
Ngày có hiệu lực:
04/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2023
Ngày ban hành:
20/04/2023
Ngày có hiệu lực:
20/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá trúng thầu trung bình của thuốc 6 tháng cuối năm 2022
Ngày ban hành:
18/04/2023
Ngày có hiệu lực:
18/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cụm số 06
Ngày ban hành:
14/04/2023
Ngày có hiệu lực:
14/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024
Ngày ban hành:
10/04/2023
Ngày có hiệu lực:
10/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành BHXH tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 20/08/2018
Ngày ban hành:
04/09/2019
Ngày có hiệu lực:
04/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của trụ sở cơ quan ngành BHXH
Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày có hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực