Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (828)
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công"
Ngày ban hành:
19/01/2023
Ngày có hiệu lực:
19/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành DVC trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”
Ngày ban hành:
19/01/2023
Ngày có hiệu lực:
19/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế- Đợt 6
Ngày ban hành:
19/01/2023
Ngày có hiệu lực:
19/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ
Ngày ban hành:
18/01/2023
Ngày có hiệu lực:
18/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022 (Đợt 6)
Ngày ban hành:
09/01/2023
Ngày có hiệu lực:
09/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam năm 2023
Ngày ban hành:
05/01/2023
Ngày có hiệu lực:
05/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v công bố công khai số liệu phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2023
Ngày ban hành:
28/12/2022
Ngày có hiệu lực:
28/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lước phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
23/12/2022
Ngày có hiệu lực:
23/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực