Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (666)
Trích yếu: Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày ban hành:
23/07/2021
Ngày có hiệu lực:
23/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dich Covid 19
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày có hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng đầu năm 2021
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày có hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Phân công nhiệm vụ Thành viên và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo
Ngày ban hành:
21/07/2021
Ngày có hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
21/07/2021
Ngày có hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
Ngày ban hành:
21/07/2021
Ngày có hiệu lực:
21/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành:
14/07/2021
Ngày có hiệu lực:
14/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
07/07/2021
Ngày có hiệu lực:
01/09/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực