• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Loại thủ tục Bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

1. Người tham gia lập hồ sơ theo quy định tại tiết 1 mục 3.3 (Thành phần hồ sơ)

a) Đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT: Nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

b) Đối với người tham gia do ngân sách nhà nước đóng, (hỗ trợ 100% mức đóng BHYT): Nộp hồ sơ cho UBND xã. Trừ các trường hợp:

- Người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH;

- Người tham gia do cơ quan, đơn vị quản lý: nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý đối tượng.

c) Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT:

- Trường hợp nộp hồ sơ cho Tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH: Lập hồ sơ theo quy định tại tiết 1.1 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH.

- Trường hợp nộp qua Cổng Dịch vụ công: Lập hồ sơ theo quy định tại tiết 1.2 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

- Học sinh, sinh viên: Nộp hồ sơ cho cơ sở giáo dục.

d) Người tham gia BHYT theo hộ gia đình:

- Trường hợp nộp hồ sơ cho Tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH: Lập hồ sơ theo quy định tại tiết 1.1 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho tổ chức dịch vụ hoặc cơ quan BHXH trên toàn quốc.

- Trường hợp nộp qua Cổng Dịch vụ công: Lập hồ sơ theo quy định tại tiết 1.2 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

2. Đối với UBND xã: Nhận hồ sơ của người tham gia, lập hồ sơ theo quy định tại tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ như sau:

a) Đối với người tham gia do tổ chức BHXH đóng: Nộp cho cơ quan BHXH.

b) Đối với người tham gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý: nộp cho cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội và cơ quan BHXH cấp huyện.

c) Các đối tượng còn lại nộp cho cơ quan BHXH.

3. quan Lao động - Thương binh và xã hội: Nhận hồ sơ do UBND xã gửi đến, phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận số người tham gia, số tiền phải đóng của từng nhóm đối tượng.

4. Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công/Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và xã hội/cơ quan/đơn vị quản lý người chỉ tham gia BHYT: Nhận hồ sơ của người tham gia, lập hồ sơ theo quy định tại tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH.

5. Tổ chức dịch vụ: Nhận hồ sơ của người tham gia, thu tiền đóng thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHYT và lập hồ sơ theo quy định tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ sơ), nộp cho cơ quan BHXH.

6. Cơ sở giáo dục: Nhận hồ sơ của học sinh, sinh viên, thu tiền đóng BHYT thuộc trách nhiệm đóng của học sinh, sinh viên; lập hồ sơ theo quy định tại tiết 2 mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH.

7. Phòng/Tổ chế độ BHXH: Nhận hồ sơ của người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng (kể cả đối tượng đang chờ ban hành quyết định hưởng hưu trí) từ Bộ phận một cửa; lập hồ sơ theo quy định tại tiết 3 mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) chuyển cho Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

8. Trường hợp hoàn trả: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định tại tiết 4 mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) cho Tổ chức dịch vụ (đối với người tham gia được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT, người tham gia BHYT theo hộ gia đình); cơ sở giáo dục (đối với học sinh, sinh viên) hoặc cơ quan BHXH.

Bước 2. Đóng tiền.

1. Người tham gia:

a) Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT; người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đóng tiền cho tổ chức dịch vụ hoặc cho cơ quan BHXH;

Trường hợp người tham gia nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công: Lập hồ sơ theo quy định tại tiết 1.2 điểm 1 Mục 3.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

b) Học sinh, sinh viên: đóng tiền cho cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức dịch vụ: Thu tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia; cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo quy định. Nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH hàng ngày thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.

3. Cơ sở giáo dục: Nộp số tiền đã thu của Học sinh, sinh viên cho cơ quan BHXH hàng ngày thông qua tài khoản ngân hàng.

4. Cơ quan Lao động – Thương binh và xã hội: Chuyển tiền đóng BHYT theo phân cấp hoặc phối hợp với cơ quan BHXH đề nghị cơ quan tài chính chuyển tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH theo quy định.

5. UBND xã/Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công/Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và xã hội/cơ quan/đơn vị quản lý người chỉ tham gia BHYT: Chuyển tiền đóng BHYT theo phân cấp hoặc đề nghị cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội hoặc cơ quan tài chính chuyển kinh phí đóng BHYT cho cơ quan BHXH.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả, gồm: Thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả và tiền hoàn trả (nếu có).

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ

1.1. Người tham gia: Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau

a) Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, người tham gia BHYT theo hộ gia đình

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam;

- Trực tiếp cho Tổ chức dịch vụ thu;

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

b) Học sinh, sinh viên: Nộp trực tiếp cho Cơ sở giáo dục.

1.2. UBND xã/Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công/Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và xã hội/Cơ quan/đơn vị quản lý người chỉ tham gia BHYT: Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH;

b) Thông qua dịch vụ bưu chính;

c) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN.

1.3. Tổ chức dịch vụ/Cơ sở giáo dục: Lập hồ sơ giao dịch điện tử hàng ngày gửi cơ quan BHXH.

2. Nộp tiền:

2.1. Người tham gia có thể lựa chọn:

a) Nộp tiền mặt cho cơ quan BHXH đối với trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH; đối với học sinh, sinh viên nộp cho Cơ sở giáo dục;

b) Nộp tiền mặt cho Tổ chức dịch vụ đối với trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Tổ chức dịch vụ;

c) Nộp tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức giao dịch đã lựa chọn.

2.2. Tổ chức dịch vụ/Cơ sở giáo dục: Nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH hàng ngày thông qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.

2.3. UBND xã/Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công/Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và xã hội/cơ quan/đơn vị quản lý người chỉ tham gia BHYT; Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội: Nộp tiền theo quy định.

3. Nhận kết quả giải quyết:

a) Người tham gia được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, người tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc đóng theo phương thức trực tuyến: Nhận kết quả theo các hình thức đăng ký.

b) Người tham gia nộp hồ sơ cho UBND xã/Tổ chức dịch vụ/Cơ sở giáo dục/Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công/Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và xã hội/Cơ quan, đơn vị quản lý người chỉ tham gia BHYT: nhận kết quả từ đơn vị nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

1. Đối với người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia lần đầu hoặc có mã số BHXH nhưng chưa đủ thông tin.

- Trường hợp người tham gia do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT, người tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp qua Cổng Dịch vụ công thì kê khai Tờ khai đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công (Mẫu 01-TK)

- Trường hợp người tham gia là người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: bổ sung Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 (ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

2. Đơn vị; UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công/Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Tổ chức dịch vụ/Cơ sở giáo dục:

- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) kèm theo mẫu TK1-TS của người tham gia;

- Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm dịch vụ thu (Mẫu C66a-HD) tương ứng với số tiền nộp (đối với Tổ chức dịch vụ/Cơ sở giáo dục)

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu số 2) đối với đối tượng do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quản lý

3. Phòng/Tổ chế độ BHXH

Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) đối với người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng (kể cả đối tượng đang chờ ban hành quyết định hưởng hưu trí).

4. Trường hợp hoàn trả tiền đã đóng

a) Đi với người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Văn bản chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết

b) Đối với Tổ chức dịch vụ/Cơ sở giáo dục: Trường hợp hoàn trả tiền đóng BHYT cho nhiều người trong cùng đối tượng, lập danh sách đề nghị hoàn trả theo mẫu D03-TS.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định:

Không quá 05 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày.

Đối tượng thực hiện Người tham gia
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ)

- Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm dịch vụ thu (Mẫu C66a-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính)

- Tờ khai đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công (Mẫu 01-TK ban hành kèm theo Quyết định số 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam)


Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);

- Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);

- Nghị định số 146/NĐ-CP (17/10/2018);

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP (21/12/2022);

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017;

- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Thông tư số 102/2018/TT-BTC (14/11/2018);

- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/03/2020);

- Quyết định số 3510/QĐ-BHXH (21/11/2022);

- Quyết định số 490/QĐ-BHXH (28/3/2023);

- Quyết định số 948/QĐ-BHXH (05/6//2023).

Thông tin thêm
  • THỦ TỤC LIÊN QUAN
    Không có thủ tục liên quan nào.