• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc
Email:
hr.showgroup@gmail.com
Ngày gửi:
27/10/2017
Lĩnh vực:
BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Vui lòng có thể tư vấn giúp tôi cách tính trợ cấp BHXH một lần ạ: Từ tháng 12/2004 - 04/2005 mức đóng: 475.000; Từ tháng 04/2008 - 12/2008 mức đóng: 2.700.000; Từ tháng 01/2009 - 04/2009 mức đóng: 3.240.000; Từ tháng 05/2009 - 12/2009 mức đóng: 3.240.000; Từ tháng 01/2010 - 04/2010 mức đóng: 3.890.000; Từ tháng 05/2010 - 12/2010 mức đóng: 3.890.000. Vậy, bây giờ nhận trợ cấp một lần thì mức hưởng được bao nhiêu ạ?

Trả lời bởi:
Đoàn Thị Nguyệt
Ngày trả lời:
27/10/2017
File đính kèm:
Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời nội dung hỏi của Bạn như sau:   

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

          Theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật BHXH năm 2014, người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tính bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. Trong đó tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ.

          Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 lần lượt là 2,69; 2,48; 1,73; 1,62; 1,48.

          Đối chiếu các quy định nêu trên, mức hưởng BHXH một lần của Bạn được tính như sau:

          - Tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Từ  tháng 12/2004 đến tháng 12/2004: 

475.000 x 2,69 x 1 (tháng) = 1.277.750 đồng

Từ tháng 01/2005 đến tháng 04/2005:

475.000 x 2,48 x 4 (tháng) = 4.712.000 đồng

Từ tháng 4/2008  đến tháng 12/2008:

2.700.000 x 1,73 x 9 (tháng) = 42.039.000 đồng

Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009:

3.240.000 x 1,62 x 12 (tháng) = 62.985.600 đồng

Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010:

3.890.000 x 1,48 x 12 (tháng) = 69.086.400 đồng

          - Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của Bạn được tính là:

1.277.750 + 4.712.000 + 42.039.000 + 62.985.600 + 69.086.400 = 180.100.750/38 tháng = 4.739.493 đồng

          Trường hợp của Bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục từ tháng 12/2004 đến tháng 12/2010 (toàn bộ thời gian trước năm 2014 là 03 năm 02 tháng; trong đó 02 tháng lẻ được tính là 0,5 năm). Như vậy, số tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính là 3,5 năm.

          - Số tiền bảo hiểm xã hội một lần bạn được hưởng là:

4.739.493 x 1,5 (tháng) x 3,5 (năm) = 24.882.338 đồng