• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Trần Duy Khanh
Email:
Ngày gửi:
15/09/2020
Lĩnh vực:
BH thất nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Mình đã nộp sổ BHXH và tờ khai BH thất nghiệp, nhưng chưa nhận được thông báo. Mình muốn hỏi, khoảng bao nhiêu lâu sẽ nhận được thông báo ạ?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
15/09/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Tại Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định: “Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng TCTN của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện. Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hưởng TCTN thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng TCTN của người lao động vào sổ BHXH và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng TCTN sau khi chụp sổ BHXH để lưu hồ sơ.

Cơ quan BHXH cung cấp quy định về thời hạn thông báo việc giải quyết hưởng TCTN để Bạn được biết.