• CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Tên dịch vụ công Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Hướng dẫn thực hiện https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index
Mô tả

Nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: tại cơ quan BHXH, qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính

Mức độ Mức độ 3
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu tờ khai
  • DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN
    Không có dịch vụ công liên quan nào.