• CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT
Tên dịch vụ công Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT
Lĩnh vực Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Hướng dẫn thực hiện https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index
Mô tả

Nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: qua giao dịch hệ thống giám định BHYT điện tử

Mức độ Mức độ 4

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc việc KCB đối với người bệnh) cơ sở KCB BHYT phải gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Thông tin giám định BHYT, dữ liệu phát sinh vào những ngày cuối của tháng hoặc của quý hoặc của năm đến Cổng Thông tin giám định BHYT trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp.

- Trong thời gian 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở KCB BHYT lập bảng Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT (mẫu C79-HD) tháng trước và gửi cho cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở KCB BHYT gửi Báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của quý trước cho cơ quan BHXH.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bảng tổng hợp chi phí KCB của người tham gia BHYT (theo mẫu số C79-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC).

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cơ sở KCB BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu tờ khai

Bảng tổng hợp chi phí KCB của người tham gia BHYT (mẫu số C79-HD)