Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (69)
Trích yếu: HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2021
Ngày ban hành:
08/04/2021
Ngày có hiệu lực:
08/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc ngành BHXH
Ngày ban hành:
31/03/2021
Ngày có hiệu lực:
31/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
Ngày ban hành:
10/03/2021
Ngày có hiệu lực:
10/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KH THỰC HIỆN QĐ SỐ 1521/QĐ-TTg (06/10/2020) CỦA TTCP BAN HÀNH KH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW (20/6/2020) CỦA BAN BÍ THƯ
Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày có hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW (20/6/2020) CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PBGDPL, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN
Ngày ban hành:
06/10/2020
Ngày có hiệu lực:
06/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực