Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (97)
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày có hiệu lực:
15/02/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Ngày ban hành:
10/12/2021
Ngày có hiệu lực:
10/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: PHƠI HỢP TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG, TRUYỀN THÔNG VỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2021
Ngày ban hành:
11/10/2021
Ngày có hiệu lực:
11/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID - 19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày có hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID - 19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Ngày ban hành:
24/09/2021
Ngày có hiệu lực:
24/09/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
Ngày ban hành:
28/07/2021
Ngày có hiệu lực:
28/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Ngày ban hành:
13/11/2020
Ngày có hiệu lực:
13/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 214 VỀ TỘI GIAN LẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, ĐIỀU 215 VỀ TỘI GIAN LẬN BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐIỀU 216 VỀ TỘI TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực