Thứ năm, ngày 09/03/2017

Tôi có thẻ BHYT từ ngày 29/12/2017. Thẻ này có mã số là DK 2515120433995, tên Trần Thị Tú Quyên địa chỉ Phú An, Trà Phú, Trà Bồng, Quảng Ngãi. Nhưng từ ngày 01/8/2020 tôi có ký hợp đồng tại công ty của VNPT (không tham gia mua BHYT) nhưng công ty có cấp cho 1 thẻ mang mã số khác của doanh nghiệp. Hiện tôi muốn sử dụng tiếp tục thẻ BHYT toàn dân trong vùng đặc biệt khó khăn có được không?

Ngày gửi:
12/10/2020
Người gửi:
Bạn đọc Tú Quyên
Email: