Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (93)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT cập nhật đến tháng 6/2019 của 04 tỉnh: Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang, Tây Ninh
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thỏa thuận khung( đợt 4 lần 3: 6 TTK)
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua thuốc từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2019 của 15 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thỏa thuận khung (đợt 7: 01 TTK)
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung (đợt 7)
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày có hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 7)
Ngày ban hành:
16/05/2019
Ngày có hiệu lực:
16/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc năm 2018
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thỏa thuận khung (đợt 5+6: 27 TTK)
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày có hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực