Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

28/06/2022 08:31 AM


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Theo Điều 5 Nghị định 42, Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan nhà nước có thể triển khai các kênh cung cấp thông tin khác cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Cụ thể:

- Cổng dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh:

• Cổng dữ liệu cấp Bộ là cổng thành phần của Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và được tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia;

• Cổng dữ liệu cấp tỉnh là cổng thành phần của Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cũng được tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia.

- Mạng xã hội cung cấp thông tin trên môi trường mạng do cơ quan nhà nước cho phép.

- Thư điện tử (Email).

- Ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp thông tin trên môi trường mạng do cơ quan nhà nước cho phép, được triển khai tập trung, thống nhất và dùng chung trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương.

-Tổng đài điện thoại.

PV