Thanh Hóa: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

02/06/2021 06:25 PM


Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT gồm 24 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng làm Trưởng Ban; Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám làm Phó Trưởng Ban Thường trực…

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp.

Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách địa phương cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

Thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống tiêu cực khi lập hồ sơ thanh toán chế độ BHXH, BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT.

Chỉ đạo triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, cấp phường, xã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,... trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia BHXH, BHYT; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Bảo hiểm xã hội tỉnh để hoạt động. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh (trong trường hợp cần thiết).

BHXH tỉnh là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/5/2021, thay thế Quyết định số 4759/QĐ-UBND, ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Quyết định số 839/QĐ-UBND, ngày 9/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Nam Hà