Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Lào Cai: Những chuyển biến tích cực

15/10/2020 05:23 PM


Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, những năm qua, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động. Theo đó, phấn đấu đến năm 2021 có khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH trong đó khoảng 1,0% trong đó là nông dân và lao động khu vực không chính thức tham gia BHXH tự nguyện; phát triển bền vững BHYT trong đó duy trì mục tiêu 99% dân số tham gia BHYT; giảm tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu tăng cao số người lao động trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được tham gia BHXH theo quy định.

UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020 sau đó kiện toàn thành lập Ban chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh cũng đã ban hành 53 văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan BHXH phối hợp với các cơ quan triển khai các nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn… Đến nay, BHXH tỉnh Lào Cai đã ký các chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp với 14 sở, ngành của tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Nhận thức vai trò, trách nhiệm đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, các cấp ủy, chính quyền tại các huyện, thị xã, thành phố, cấp xã, thôn, bản cũng đã tích cực vào cuộc chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT đặc biệt là công tác truyền thông, phát triển đối tượng, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT từ đó thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho người dân, hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT của địa phương đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Sau 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội được nâng cao, nhu cầu hiểu biết về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng.

Từ sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành, đơn vị…trong giai đoạn 2012-2020, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó phải kể đến việc thực hiện chỉ tiêu phát triển số người tham gia đã được UBND tỉnh đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều có sự gia tăng ổn định. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh, tổng số người tham BHXH là 65.062 người chiếm 14,89% tổng số lao động tăng 14.185 người tương đương 27,9% so với năm 2012; trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 60.710 người tăng 10.443 người (20,8%), số nguời tham gia BHXH tự nguyện là 4.352 người tăng 3.742 (613,4%) so với năm 2012; Số người tham gia BHTN là 51.633 người (chiếm 11,9% so với lực lượng lao động) tăng 13.095 người (34%) so với năm 2012; Số người tham gia BHYT là 708.574 người đạt 98,93% dân số và đều hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ giao. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác cũng đã hoàn thành vượt mức chỉ kế hoạch của BHXH Việt Nam giao, các chỉ tiêu thu, chi, giải quyết chế độ đều tăng gấp đôi so với năm 2012. Tính đến năm 2019: tổng thu BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh là 1.712  tỷ đồng tăng 880 tỷ đồng tương đương 105,8% so với năm 2012; Tổng số lượt người hưởng chế độ BHXH năm 2019 là 51.342 người tăng 31.065 người (153%) so với năm 2012 trong đó số người hưởng BHXH hàng tháng là trên 22 nghìn người; số người hưởng BHTN là 1.486 người tăng 905 người (191%) so với năm 2012; Tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn 2012-2018 là 7.661.917 lượt người (tăng trung bình khoảng 1,67%/1 năm) với số tiền thanh toán là 3.238 tỷ đồng.

Thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động, người dân trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, hoàn thành các chỉ về phát triển BHXH, BHYT, thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 

Đỗ Nga