BHXH Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục chi trả hỗ trợ với người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

16/08/2022 09:44 AM


Ngày 12/8/2022, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2216/BHXH-CSKH gửi các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ với người lao động thuộc nhóm hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trong chuyến công tác kiểm tra việc chi hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam

Công văn nêu: Ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Để đảm bảo việc tiếp tục chi trả đúng đối tượng, kịp thời và thời gian hoàn thành theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của BHXH Việt Nam và Tổ giúp việc tiếp tục hoạt động và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 968/QĐ-BHXH ngày 01/10/2021; đồng thời BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố quán triệt và thực hiện như sau:

Đối tượng áp dụng: theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 là người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định và đã được BHXH tỉnh/thành phố tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam.

Về quy trình thực hiện: Thực hiện theo Mục III Phần C Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 và các văn bản khác của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Thời gian tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Tiếp tục chi trả hỗ trợ với người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Về những nội dung phải tăng cường quản lý khi tiếp tục chi trả gồm: Kịp thời thông tin đến người được hưởng, công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh/thành phố. Đối với các trường hợp có thông tin nhận hỗ trợ chưa chính xác, yêu cầu tiếp tục liên hệ với người hưởng để cập nhật thông tin, đảm bảo hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động đúng thời hạn quy định; trường hợp hết thời hạn chi trả mà không liên hệ được với người thuộc đối tượng hỗ trợ thì phải lưu lại chứng cứ làm căn cứ chứng minh để phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Rà soát, kiểm tra đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thông tin hưởng hỗ trợ để đảm bảo chi trả hỗ trợ đầy đủ, đúng đối tượng, mức hỗ trợ theo quy định; đặc biệt rà soát kỹ các trường hợp trùng số tài khoản nhận hỗ trợ, trùng thông tin nhân thân hưởng hỗ trợ,... kịp thời phát hiện hưởng trùng, không đúng đối tượng, mức hỗ trợ.

Trong tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam liên quan gồm: Ban Thực hiện chính sách BHXH, Trung tâm CNTT, Vụ Tài chính-Kế toán, Ban Quản lý thu - sổ thẻ.

Với BHXH tỉnh, thành phố: Ban Chỉ đạo của BHXH tỉnh/thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoạt động và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức thực hiện, xác định đối tượng, mức hỗ trợ, quy trình, kết quả, thời hạn chi trả trên địa bàn. Huy động nguồn lực để đảm bảo việc thực hiện chi trả đúng quy định, thực hiện nghiêm quy định báo cáo và chịu trách nhiệm về thời hạn, tính chính xác của các nội dung./.