BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ quỹ BHTN

02/10/2021 06:45 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 3068/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức, thực hiện chính sách phải thuận tiện, đơn giản, thời gian thực hiện được rút ngắn tối đa để tạo thuận lợi cho người lao động (NLĐ) sớm nhận được hỗ trợ, người sử dụng lao động được giảm trừ mức đóng kịp thời hàng tháng. Sử dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện có của BHXH Việt Nam trong việc định danh chính xác người hưởng, doanh nghiệp gắn với dữ liệu đóng vào Quỹ BHTN. Phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo phân quyền, phân cấp, quy trình nghiệp vụ của hệ thống BHXH. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam.

 Lãnh đạo BHXH Việt Nam kiểm tra danh sách chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ tại Công ty cổ phần Sabre Việt Nam. Ảnh: B.D

Tại Công văn 3068/BHXH-CSXH, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể về việc xác định đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện hỗ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; việc phân cấp và quy trình thực hiện với từng bộ phận tại BHXH các tỉnh, thành phố gồm: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, Phòng/Bộ phận Quản lý thu, Phòng/Bộ phận Cấp sổ, thẻ, Phòng/bộ phận Chế độ BHXH, Phòng/Bộ phận Kế hoạch – Tài chính.

Trong tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam giao: Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan.

Về phía BHXH các tỉnh, thành phố:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Giám đốc làm Trưởng ban.

2. Thông tin đến NLĐ, đơn vị chính sách hỗ trợ theo Quyết định số  28/2021/QĐ-TTg; công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử; nêu rõ trách nhiệm của đơn vị; quyền lựa chọn nhận hỗ trợ và không nhận hỗ trợ của đơn vị, NLĐ.

3. Chịu trách nhiệm về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ; thời gian đóng BHTN chưa hưởng của NLĐ.

4. Truyền thông chuyên đề về chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

5. Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ NLĐ tham gia BHTN gửi về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

6. Rà soát, đối chiếu dữ liệu BHXH tỉnh quản lý với dữ liệu do Trung tâm Công nghệ thông tin chuyển đến để lập danh sách NLĐ hưởng hỗ trợ.

7. Hướng dẫn đơn vị lập Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; NLĐ đã dừng tham gia BHTN lập Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH.

8. Thực hiện giải quyết, chi trả kịp thời, công khai, minh bạch chính sách hỗ trợ đến NLĐ. Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ, không vượt quá thời gian thực hiện quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Văn bản này.

9. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của đơn vị và NLĐ trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ.

10. Báo cáo kết quả giải quyết và chi trả chính sách hỗ trợ NLĐ, đơn vị theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về BHXH Việt Nam.

11. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn.

Về phía BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Căn cứ vào đặc thù trong tổ chức và hoạt động ngành quy định cụ thể trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.

Xem Công văn 3068/BHXH-CSXH tại đây.

PV