Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Ngành BHXH: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu năm 2016 1/4/2017 4:24:23 PM Đó là thông tin mà Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) Nguyễn Trí Đại vui mừng cho Trang tin điện tử BHXH Việt Nam biết sau những nỗ lực cố gắng của toàn ngành cho công tác đốc thu cuối năm.
Khen thuong 040117.JPG
Các đơn vị nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng, thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2016

PV: Xin ông cho biết, công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
của BHXH Việt Nam năm nay có những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức gì?


Trưởng Ban Thu Nguyễn Trí Đại:

Năm 2016 là năm mà BHXH Việt Nam có nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện như: Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; lập danh sách đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch của đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH và là năm tập trung chỉ đạo của cả hệ thống chính trị cho công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm nợ đọng,… Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn được ban hành tạo hành lang pháp lý cho cơ quan thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đối tượng hưởng các quyền lợi, chính sách. Ngay từ những tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã luôn coi nhiệm vụ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và giảm nợ tiền đóng BHXH, BHYT là nhiệm vụ hàng đầu, do vậy trong quá trình thực hiện, BHXH Việt nam luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ những giải pháp cụ thể để phát triển đối tượng tham gia như: Quyết định số 1167/QĐ – TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Công văn 1018/TTg - KGVX ngày 10/6/2016 về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đây là cơ sở pháp lý để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là việc phát triển đối tượng tham gia.

Công tác thu BHXH, BHYT thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo ngành BHXH, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố. BHXH các tỉnh, thành phố luôn chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để BHXH Việt Nam có hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời; Thường xuyên báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT và sự phối hợp với các ban, ngành, các Hội đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT để phát triển, mở động đối tượng tham gia, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thu, thu nợ…

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thu, phát triển đối tượng của Ngành cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như:việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác thu đang trong quá trình hoàn thiện dẫn đến có lúc còn gây lúng túng cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Một số vướng mắc trong công tác thu do một số văn bản pháp luật hiện hành chưa rõ.Đặc biệt, tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự toán thu của toàn Ngành.

PV: Trước những khó khăn, thách thức như vậy, BHXH Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt như thế nào thưa ông?

Trưởng Ban Thu Nguyễn Trí Đại:

Năm 2016, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm như cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tăng cường cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương để đôn đốc thu, nộp, giảm nợ tới mức thấp nhất, kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc trong công tác thu, chấn chỉnh những việc làm chưa đúng với quy định của Ngành. Hằng quý, có văn bản kèm theo danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 03 tháng trở lên gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp chỉ đạo các cấp, các ngành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đẩy mạnh phối hợp với cơ quan Thuế nâng cao hiệu quả quản lý của mỗi ngành, như quản lý chặt chẽ, chính xác hơn đối tượng nộp thuế, nộp BHXH; hạn chế tình trạng trốn, nợ thuế và BHXH; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lạm dụng, gian lận như trích tiền BHXH để tính thuế nhưng không nộp BHXH... Về phía BHXH Việt Nam, chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thu theo hướng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, cụ thể trình tự, thủ tục tham gia, thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đẩy mạnh triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trong những ngày nước rút cuối năm, để hoàn thành kế hoạch được giao, BHXH Việt Nam liên tục ban hành các Công vănsố 4510/BHXH - BT ngày 10/11/2016 và Công văn số 5204/BHXH BT ngày 23/12/2016 chỉ đạo quyết liệt BHXH các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo BHXH cấp tỉnh, huyện, cấp phòng và công chức, viên chức đến trực tiếp đến đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trực tiếp làm việc với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng, đồng thời báo cáo các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thanh toán tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2016 vào quỹ BHYT trước ngày 31/12/2016.

ntDai 040117.JPG 
Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) Nguyễn Trí Đại


PV: Với nỗ lực, quyết tâm của toàn Ngành như vậy, xin ông cho biết về kết quả công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của BHXH Việt Nam trong năm vừa qua?

Trưởng Ban Thu Nguyễn Trí Đại:

Năm 2016, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ước là 75,5 triệu người đạt 100,8% kế hoạch, trong đó: số người cùng tham gia BHXH, BHYT là 12,9 triệu người; BH thất nghiệp là 11 triệu người; BHXH tự nguyện là 307 nghìn người và BHYT là 75,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 81,3% dân số, vượt 2,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Số thu toàn Ngành đạt 256.874 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch được giao, tăng 40.128 tỷ đồng (18,5%) so với năm 2015. Số nợ chiếm 3,66% so với số kế hoạch, giảm 1,22% so với cùng kỳ năm 2015.

PV: Kết quả đó là những tiền đề rất tốt cho BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng năm 2017. Ông có thể cho biết về định hướng trong năm 2017 của công tác này?

Trưởng Ban Thu Nguyễn Trí Đại:

Năm 2017, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung đôn đốc, đề xuất các giải pháp hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng, kế hoạch thu và phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam sẽ chủ động hơn nữa trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông để mọi người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với cuộc sống; công khai thông tin các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với cơ quan thi đua khen thưởng, cơ quan Đảng không xét thi đua khen thưởng, không công nhận tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đối với các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp nói chung, việc khởi kiện của tổ chức công đoàn và BHXH tại một số địa phương nói riêng.Trên cơ sở đó, kịp thời có những hướng dẫn, điều chỉnh trong việc thực hiện khởi kiện, đồng thời đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi tổ chức Công đoàn thực hiện quyền khởi kiện về nợ BHXH.

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ và BHXH Việt Nam để giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các địa phương và chỉ đạo các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan thuế; Kế hoạch - Đầu tư; Ban quản lý các khu công nghiệp; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp về đăng ký doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp thuế từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

PV:  Trân trọng cảm ơn ông!
Tú Anh (t/h)
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 379
   Tổng số truy cập : 54682110
   Tổng số Hits : 80441163
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang