Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Huyện Đồng Phú, Bình Phước: Tích cực triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW 10/20/2016 1:54:00 PM Đảng và Nhà nước ta đã xác định chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Trên cơ sở đó; Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Chỉ thị số 23-CT/TU). Sau hơn 04 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy, công tác triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Đồng Phú đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy; Huyện ủy Đồng Phú đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/HU ngày 25/2/2013 về việc tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” đến 100% cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng thời chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai tới tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình từ đó tuyền truyền rộng rãi đến tận người dân. Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể huyện đã triển khai tuyên truyền cho tất cả các đoàn viên, hội viên và nhân dân từ huyện đến cơ sở. BHXH huyện, ngành Y tế huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chỉ thị số 23-CT/TU và các văn bản hướng dẫn cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành. Tiếp theo đó, Huyện ủy Đồng Phú cũng đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 13/9/2013 của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU của Huyện ủy Đồng Phú.

Thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị đã đưa các chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hàng năm và xem đây là một tiêu chí quan trọng trong nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương. Đáng chú ý, UBND huyện đã tập trung ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước, huy động nguồn ngân sách khác để đóng BHXH và mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định nhà nước, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia và hưởng thụ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Sau hơn 4 năm thực hiện, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.Tính đến tháng 9/2016, số người tham gia BHXH là 18.147 người (trong đó BHXH tự nguyện là 108 người), chiếm tỷ lệ 41,5% so với lực lượng lao động;số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 17.315 người, chiếm tỷ lệ 39,6%  so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT là 69.824người, chiếm tỷ lệ 76,43% dân số. Đây là tiền đề thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đến 2020 có trên 97% dân số tham gia BHYT theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, BHXH huyện Đồng Phú đã thực hiện tốt công tác cải cách hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua hệ thống Bưu điện theo hai phương thức: chi tiền mặt và chuyển qua thẻ ATM, đảm bảo đầy đủ và an toàn tiền mặt, chưa để xảy ra thất thoát kinh phí. Tổ chức triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng internet, đồng thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện nhằm giảm thời gian giao dịch của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đối với cơ quan BHXH. Tổ chức triển khai, ứng dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, các thủ tục hành chính được công khai và giải quyết theo đúng quy trình đã được công bố, nâng cao chất lượng, giải quyết và trả kết quả đúng thời gian hẹn trả với đối tượng, nhân dân.

Mặc dù đạt những kết quả bước đầu khá khả quan; tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, như: đời sống của nhiều người dân trên địa bàn huyện còn khó khăn, nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT, BHXH của một số doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng lao động và bản thân người lao động, của người dân còn hạn chế, một số doanh nghiệp đang sử dụng lao động chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ số lao động, không lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn còn xảy ra, các chế tài xử phạt trong lĩnh vực BHXH, BHYT còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Thái độ phục vụ người bệnh khám, chữa bệnh có thẻ BHYT của một số cán bộ, viên chức ngành y tế còn gây phiền hà cho người bệnh; chất lượng khám, chữa bệnh còn hạn chế, nhất là ở các xã vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ cận nghèo tham gia BHYT còn hạn chế.Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn còn nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhiều, kéo dài (Công ty TNHH TM XNK TH & DV Hùng Nhơn, Công ty cổ phần Hà Mỵ...), một số đơn vị có hiện tượng chiếm dụng quỹ BHXH, trốn đóng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm tuy đã được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa sâu, rộng. Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn huyện còn thấp.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy nhằm tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân; ngoài sự nỗ lực của BHXH huyện Đồng Phú thì các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy đảng về vai trò tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TU; đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển KT-XH của địa phương, xem đây là nội dung quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của các địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đơn vị, người lao động, từ đó, đưa Nghị quyết  21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần ổn định chính trị- xã hội của huyện.

T.A
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 171
   Tổng số truy cập : 54626275
   Tổng số Hits : 80382963
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang