Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 12/22/2016 4:00:11 PM Dùng cho viên chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2016
Nhằm tạo thuận lợi cho các viên chức trong việc ôn luyện để tham gia kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đăng tải các danh mục tài liệu ôn tập môn thi kiến thức chung và môn thi nghiệp vụ ngành. Cụ thể như sau:

Phần I
KIẾN THỨC CHUNG


I. DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Viên chức năm 2010.

 3. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

4. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các Văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng sáng ngày 21/01/2016.

5. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 37 Nghị định này đã được Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá, phân loại CBCCVC bãi bỏ - xem Nghị định 56/2015/NĐ-CP).

6. Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

7. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020.

 
II. CÁC CHUYÊN ĐỀ

1. Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về hệ thống chính trị ở Việt Nam.

2. Chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan Nhà nước.

3. Chuyên đề 3: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

4. Chuyên đề 4: Quản lý Nhà nước về cung ứng dịch vụ công.

5.Tài liệu Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

 (Tải nội dung các chuyên đề tại đây)

 
Phần II
NGHIỆP VỤ NGÀNH

 
I. NGHIỆP VỤ NGÀNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

2. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

3. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

4. Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5.  Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

6. Thông tư số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

7. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

8. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

II. NGHIỆP VỤ NGÀNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

1. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.

3. Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

4. Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

5. Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/02/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014.

6. Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

7. Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

8. Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

9. Quyết định 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế.

Trên đây là danh mục tài liệu ôn tập Môn thi kiến thức chung và Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các thí sinh dự thi được biết.

 Ngoài danh mục và tài liệu kèm theo nêu trên, thí sinh dự thi sưu tầm thêm quyển tài liệu về nội dung môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ và môn tin học dùng cho thi lên chuyên viên chính của Học viện Hành chính Quốc gia./.

TCCB
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 111
   Tổng số truy cập : 54632453
   Tổng số Hits : 80388763
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang