Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
BHXH tỉnh Sơn La: Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 5/12/2017 3:15:09 PM Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5 .2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25.7.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 27.10.2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 25.11.2016 của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 27.12.2016, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
son la 120517.jpg
Đảng ủy BHXH tỉnh triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong đó nhấn mạnh những điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; về tầm vóc, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 13.01.2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua việc học tập, quán triệt đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong Đảng bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhung, lãng phí, quan liêu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Triển khai Công văn số 1998-CV/BTGTW ngày 10.02.2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06.3.2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở; Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Văn bản số 25-CV/ĐU ngày 25.3.2017 về hướng dẫn triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Về cách thức tổ chức và thời gian học tập: Đảng ủy triển khai tập trung học tập toàn Đảng bộ nhằm mang tính định hướng, thống nhất nội dung đối với chuyên đề toàn khóa; chuyên đề của hằng năm (hoàn thành trong quý I hằng năm) và triển khai hằng quý (tháng đầu tiên của quý đó).

Triển khai hằng tháng, cấp ủy (bí thư chi bộ) lựa chọn mẩu chuyện, các bài viết, bài nói chuyện có liên quan tới chuyên đề năm, quyết định nội dung mỗi kỳ sinh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, khuyết điểm (triệu tập quần chúng của đơn vị tham gia). Phân công chuyên đề tháng sau cho lần lượt từng đảng viên chuẩn bị (tên bài, nội dung bài viết, tự liên hệ với bản thân); đảng viên đọc mẩu chuyện, các bài viết, bài nói chuyện được giao chuẩn bị, tự liên hệ ý nghĩa của chuyên đề với vị trí công tác của bản thân và rút ra bài học. Chi bộ tiến hành thảo luận, liên hệ thực tiễn vị trí công tác (ít nhất từ 3 – 5 ý kiến) làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề để học tập và làm theo (Thời gian ít nhất 30 phút).

Đồng thời đánh giá việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương những đảng viên tốt, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong tháng về việc học và làm theo. Xác định nhiệm vụ, giải pháp trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phân công cá nhân chuẩn bị nội dung cho tháng tiếp theo. Tháng cuối quý, cần có sự đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương việc học tập và làm theo của quý đó. Thông báo chủ đề của quý, tháng tiếp theo.

Các tổ chức đoàn thể, căn cứ vào nội dung học tập theo chuyên đề và hướng dẫn của đoàn thể cấp trên, triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt, các buổi giao lưu, tọa đàm và các hoạt động khác sao cho thiết thực, hiệu quả. Riêng Chi đoàn thanh niên cơ quan, triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt hàng tháng như đối với các chi bộ nhằm giáo dục tinh thần trách nhiệm, nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của Ngành, của đất nước.

Trên cơ sở các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để đăng ký bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhất là những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Hằng năm, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng nhiệm vụ và đề xuất một số lĩnh vực mới về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Bản đăng ký được thông qua công khai tại chi bộ, cơ quan, đơn vị để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Đây được xem là tiêu chí để xét thi đua của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm. Cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên đăng ký nội dung rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện, hoàn thành trong tháng 01 hằng năm; riêng năm 2017, hoàn thành trong tháng 3.2017.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là cơ quan cung cấp dịch vụ công đặc biệt, chế độ, chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột của hệ thống chính an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước ta; cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT tại địa phương. Năm 2016, Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơn La công nhận Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 5/10 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, 5/10 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9/63 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 53/63 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017 và những năm tiếp theo, phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời , có hiệu quả những vẫn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thường xuyên trau dồi năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức trong thực thi công vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; với ý thức trách nhiệm, tinh thần hăng say, đam mê với công việc và khát khao cống hiến hết mình cho sự nghiệp BHXH, BHYT, phục vụ đối tượng; nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng toàn Ngành hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.    
QN
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 171
   Tổng số truy cập : 54660305
   Tổng số Hits : 80419613
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang