Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Chặng đường vẻ vang, tự hào 3/22/2017 11:14:00 AM Sáng 22/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2017).
DUK 220317 01.jpg 
Toàn cảnh cuộc họp báo


Ngày 11/4/2017, đánh dấu tròn 10 năm tái lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, viết tiếp chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong gần 70 năm qua.

Tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương Đảng thành lập ngày 7/11/1948 tại chiến khu Việt Bắc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X).

Ở thời điểm thành lập (2007), Đảng bộ Khối có 92 đảng bộ trực thuộc, gần 1.000 tổ chức cơ sở đảng và hơn 6 vạn đảng viên (bao gồm cả Đảng bộ Ngoài nước). Đến nay, Đảng bộ Khối bao gồm 63 đảng bộ trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, 841 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.470 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị; có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; tiếp cận nhanh với những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; tham mưu hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Tại cuộc họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam cho biết, trong 10 năm qua, Đảng bộ Khối luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sâu sát và sáng tạo, vừa tham mưu giúp Trung ương Đảng, vừa tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối và nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Khối đã từng bước kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, thu gọn đầu mối, bố trí cán bộ chuyên trách, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường và duy trì tốt mối quan hệ công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia;…

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được khẳng định. Công tác tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhất là ở chi bộ đảng; công tác xây dựng chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh và có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; hoạt động kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, cảnh báo vi phạm kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đó chính là trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian vừa qua. Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Khối trong mười năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đảng bộ Khối: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
DUK 220317 02.jpg 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam phát biểu tại họp báo


Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam cũng cho biết, để thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối, toàn Đảng bộ xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức của tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên, xây dựng Đảng bộ khối thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức đảng. Từng bước củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và các cấp ủy viên cơ sở. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị.
 
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 10 năm tái lập Đảng bộ Khối là cơ hội quan trọng để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được, đồng thời phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được Đảng ủy Khối tổ chức, trong đó có lễ tuyên dương các chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

PV
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 227
   Tổng số truy cập : 54592095
   Tổng số Hits : 80339513
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang