Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Lạng Sơn: Tăng cường triển khai thi hành Luật BHXH 1/6/2017 10:32:00 AM Vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về triển khai thi hành Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.
Lang Son 060117 03.jpg

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu phải triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH năm 2014 và các văn bản có liên quan được tiến hành liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể thực hiện chính sách BHXH. Đưa các chỉ tiêu về BHXH vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong quản lý doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện nghiêm túc Luật BHXH.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tuyên truyền Luật BHXH năm 2014 đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung những nội dung mới của Luật bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như xây dựng cụm panô, áp phích, phát hành tờ rơi, đĩa CD... thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Wesbite BHXH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh. Tạo diễn đàn để người sử dụng lao động, người lao động, người dân có thể trao đổi và giải đáp những vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH; kịp thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, góp phần hạn chế, ngăn chặn kịp thời tình trạng trục lợi quỹ BHXH, trốn đóng, nợ đóng BHXH, bảo vệ quyền lợi người lao động; tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính về BHXH (đơn giản hóa thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian kê khai về BHXH...); khuyến khích người lao động tích lũy thời gian đã đóng BHXH để được hưởng lương hưu. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH về những nội dung mới của Luật BHXH năm 2014; nâng cao năng lực tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHXH. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH. Có biện pháp xử lý đối với những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm luật BHXH, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy Lạng Sơn. Theo đó đến năm 2020 đạt trên 35% lực lượng lao động tham gia BHXH. Khảo sát, nắm rõ số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn để có giải pháp vận động tham gia BHXH. Giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đối tượng tham gia BHXH cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện.

Về bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH: Đẩy mạnh việc hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác BHXH tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động giúp họ nắm vững các chế độ chính sách, các quy định về hồ sơ, thủ tục và quy trình thực hiện nghiệp vụ của ngành BHXH để thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Luật BHXH năm 2014 tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Xử lý nghiêm các hình vi vi phạm pháp luật BHXH theo đúng quy định của pháp luật. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương đối với việc quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, tiền lương, tiền công, thu nhập, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, xác nhận hồ sơ để làm căn cứ xét hưởng các chế độ BHXH. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ BHXH làm công tác cấp sổ BHXH, xác nhận thời gian, mức đóng trên sổ bảo đảm chính xác, nhanh chóng, thuận lợi cho người lao động trong giải quyết các chế độ BHXH; nâng cao chất lượng công tác xét duyệt các chế độ BHXH và giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH theo đúng quy định.

UBND tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể đối với các ngành, UBND các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Luật BHXH; có trách nhiệm báo cáo và trích nộp BHXH đầy đủ, kịp thời cho người lao động đúng quy định của pháp luật.
Nguyễn Đức Luận
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 464
   Tổng số truy cập : 54641220
   Tổng số Hits : 80399463
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang