Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC

Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật BHYT quy định đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Với mỗi nhóm đối tượng, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT, cũng như sự hỗ trợ của nhà nước được quy định cụ thể. Vì vậy, những câu hỏi và giải đáp trong phần này sẽ giúp bạn đọc nhận thức được trách nhiệm của cá nhân và thời điểm có trách nhiệm tham gia BHYT, số tiền phải đóng và cách thức đóng tiền BHYT; đồng thời hiểu rõ về quyền lợi được hỗ trợ tiền đóng BHYT, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc lập danh sách, hỗ trợ và thu đóng BHYT đối với người tham gia

Các câu hỏi trong phần này có số thứ tự từ câu 10 đến câu số 29, nội dung giải đáp căn cứ theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, Thông tư số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009, Thông tư số 10/TT-BYT ngày 14/8/2009, Thông tư số 11/TT-BYT ngày 14/8/2009 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

Câu hỏi 10: Những đối tượng nào có trách nhiệm tham gia BHYT?

Trả lời: Người có trách nhiệm tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng sau:

(1) Người lao động.

(2) Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

(3) Người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT.

(4) Người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT.

(5) Người thuộc nhóm đối tượng phải tự đóng toàn bộ mức đóng BHYT.

Câu hỏi 11: Người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT được quy định như thế nào ?

Trả lời: Người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, bao gồm (Trích Điều 1, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009):

(1) Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác);

- Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

(2) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

(3) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

(4) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Câu hỏi 12: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT bao gồm những đối tượng nào?

Trả lời: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT gồm (Trích Điều 1, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009):

(1) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

(2) Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(3) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

(4) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu hỏi 13: Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào ?

Trả lời: Các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm (Trích Khoản 1 Điều 13 Luật BHYT; Điều 1, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009):

(1) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng hoặc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

(2) Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định.

(3) Người có công với cách mạng; thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

(4) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật.

(5) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

(6) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

(7) Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(8) Trẻ em dưới 6 tuổi.

(9) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

Câu hỏi 14: Theo quy định của pháp luật về sỹ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu thì thân nhân của họ được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào ?

Trả lời: Thân nhân của sỹ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm (Trích Khoản 1 Điều 13 và Khoản 5 Điều 15  Luật BHYT:

(1) Thân nhân của Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân;

(2) Thân nhân của Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

(3) Thân nhân của Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân;

Câu hỏi 15: Các đối tượng phải đóng toàn bộ mức đóng khi tham gia BHYT gồm những đối tượng nào ?

Trả lời: Các đối tượng phải đóng toàn bộ mức đóng khi tham gia BHYT, bao gồm (Trích Điều 1, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009):

            (1) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

(2) Thân nhân người lao động làm công hưởng lương theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công.

(3) Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

Câu hỏi 16: Các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT gồm những đối tượng nào, mức hỗ trợ là bao nhiêu và khi nào được áp dụng ?

Trả lời: Các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT gồm (Trích Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

(2) Học sinh, sinh viên mà thuộc hộ cận nghèo, mức hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

(3) Học sinh, sinh viên không thuộc hộ cận nghèo, mức hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

(4) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp mà có mức sống trung bình, mức hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Câu hỏi 17: Người sử dụng lao động quy định trong Luật bảo hiểm y tế gồm những đối tượng nào?

Trả lời: Người sử dụng lao động quy định trong Luật BHYT bao gồm (Trích Khoản 4, Điều 2, Luật BHYT; Điều 1, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009): Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và tổ chức khác; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể như sau:

(1) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

(2) Đơn vị vũ trang nhân dân.

(3) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

(4) Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp.

(5) Các công ty nhà nước thành lập theo Luật doanh nghiệp nhà nước đang trong thời gian chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp.

(6) Tổ chức, đơn vị hoạt động theo quy định của pháp luật.

(7) Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá, thể thao, du lịch; khoa học và công nghệ; thông tin tuyên truyền; môi trường; xã hội và các ngành sự nghiệp khác.

(8) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

(9) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao đọng theo quy định của pháp luật lao động.

(10) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Câu hỏi 18: Mức đóng BHYT được quy định như thế nào trong trường hợp các thành viên trong một hộ gia đình cùng tham gia BHYT ?

Trả lời: Mức đóng BHYT sẽ được giảm trừ trong trường hợp các thành viên trong một hộ gia đình cùng tham gia BHYT, cụ thể như sau (Trích Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1)   Đối tượng áp dụng:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp mà có mức sống trung bình tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà;

-Thân nhân của người lao động mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình có từ hai thân nhân trở lên tham gia.

(2) Mức đóng của các thành viên như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng mức quy định;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

Câu hỏi 19: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của người lao động được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng ?

Trả lời: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của người lao động được quy định như sau (Trích Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trở đi.

- Mức đóng hằng tháng của người lao động bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động. Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Câu hỏi 20: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng?

Trả lời: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được quy định như sau (Trích Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trở đi mức đóng hằng tháng của Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 4,5% mức tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Câu hỏi 21: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của đối tượng được ngân sách nhà nước đóng được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng?

Trả lời: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của đối tượng được ngân sách nhà nước đóng được quy định như sau (Trích Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trở đi Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng; Người có công với cách mạng; Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh; Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ; Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Thân nhân của các đối tượng sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân.

Bằng 4,5% mức tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và do ngân sách nhà nước đóng.

Câu hỏi 22: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng ?

Trả lời: (Trích Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 trở đi.

- Mức đóng hằng tháng của người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam bằng 3% mức tiền lương tối thiểu và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng. 

Câu hỏi 23: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng tự nguyện tham gia BHYT được quy định như thế nào?

Trả lời: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng tự nguyện tham gia BHYT được quy định như sau (Trích Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách của Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng và Định kỳ 6 tháng hoặc một năm một lần, người thuộc hộ gia đình cận nghèo đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho Bảo hiểm xã hội.

(2) Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách của Nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng và hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với đối tượng học sinh, sinh viên không thuộc hộ gia đình cận nghèo từ ngày 01/01/2010 và nhà trường thu tiền đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp cho Bảo hiểm xã hội.

(3) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp mà có mức sống trung bình từ ngày 01/01/2012 được ngân sách của Nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng và định kỳ 6 tháng hoặc một năm một lần trực tiếp đóng cho Bảo hiểm xã hội.

(4) Đối với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình định kỳ 6 tháng hoặc một năm một lần, đối tượng trực tiếp đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho Bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi 24: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của thân nhân người lao động được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng?

Trả lời: Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của thân nhân người lao động được quy định như sau (Trích Điều 13 Luật BHYT; Điều 3, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1) Thân nhân của người lao động bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình được giảm mức đóng bảo hiểm y tế khi có từ hai thân nhân trở lên tham gia bảo hiểm y tế.

(2) Từ ngày 01/01/2014 bằng 3% mức tiền lương tối thiểu và Người lao động có trách nhiệm kê khai danh sách thân nhân của mình gửi người sử dụng lao động để đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế.

Câu hỏi 25: Người có trách nhiệm tham gia BHYT đóng BHYT dựa trên cơ sở nào ?

Trả lời: Căn cứ đóng BHYT là tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp, cụ thể như sau (Trích Điều 14, Luật BHYT):

(1) Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

(2) Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

(3) Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

(4) Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương tối thiểu.

Câu hỏi 26: Mức đóng BHYT tối đa hiện nay được áp dụng từ ngày nào ?

Trả lời: Theo quy định của Pháp luật BHYT (Trích Điều 13, Điều 14 và Điều 51 Luật BHYT):

Mức đóng BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng, mức lương hưu, mức lương tối thiểu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp. Mức tiền công, tiền lương tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương tối thiểu và được áp dụng từ ngày 01/7/2009, ngày Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành.

Câu hỏi 27: Phương thức đóng BHYT được Luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Phương thức đóng BHYT được quy định như sau (Trích Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 15, Luật BHYT):

(1) Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

(2) Đối với các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không trả lương theo tháng thì 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

(3) Hằng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng BHYT cho các đối tượng (Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp) vào quỹ bảo hiểm y tế.

(4) Hằng năm, cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng (Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng; Người có công với cách mạng; Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh;  Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ; Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật;  Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác) đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng này vào quỹ bảo hiểm y tế

(5) Hằng năm, cơ quan, tổ chức quản lý người có công với cách mạng và các đối tượng (Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân) đóng BHYT cho thân nhân của họ vào quỹ BHYT.

(6) Hằng tháng, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng BHYT cho đối tượng người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam vào quỹ bảo hiểm y tế.

Câu hỏi 28: Phương thức đóng BHYT được Nghị định của Chính phủ quy định như thế nào ?

Trả lời: Phương thức đóng BHYT được quy định như sau (Trích Điều 5, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1) Định kỳ sáu tháng một lần, đối tượng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, đóng bảo hiểm y tế vào quỹ bảo hiểm y tế.

(2) Định kỳ sáu tháng một lần hoặc một năm, tổ chức quản lý Học sinh, sinh viên, thu tiền đóng bảo hiểm y tế của đối tượng để nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

(3) Hằng tháng, người lao động đóng bảo hiểm y tế cho Thân nhân của người lao động mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình thông qua người sử dụng lao động để nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

(4) Hằng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ); Người lao động được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, vào quỹ bảo hiểm y tế.

(5) Hằng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng này vào quỹ bảo hiểm y tế.

(6) Hằng tháng, Uỷ ban nhân dân xã đóng bảo hiểm y tế cho Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và trích từ tiền phụ cấp hằng tháng của họ để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

(7) Định kỳ sáu tháng một lần, căn cứ danh sách đối tượng, tổng số tiền đóng bảo hiểm y tế của đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng do tổ chức bảo hiểm xã hội báo cáo và mức ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định, cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 29: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hoặc có nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT như thế nào?

Trả lời: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hoặc có nhiều hợp đồng lao động thì đóng như sau (Trích Khoản 2, Điều 13, Luật BHYT):

(1) Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau, thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Luật BHYT.

            (2) Trường hợp người lao động theo quy định của Luật BHYT nếu có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương, tiền công cao nhất.


(Nguồn từ Vụ BHYT - Bộ Y tế)

Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 118
   Tổng số truy cập : 54517190
   Tổng số Hits : 80245363
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang